V bytové nouzi

Říká se můj dům, můj hrad. Místo, kde to máme rádi a kde je nám dobře. Snad každý touží po své nedobytné pevnosti, kde by mohl být v klidu a bezpečí. Ovšem, ne všichni mají to štěstí. A v kontextu událostí současné doby zdá se, že bude hůř. Bydlení se stává nedostupným „artiklem“ stále více lidem. Je nutné nabídnout pomocnou ruku.

Složitou životní situaci řeší stále více lidí. Mnohdy není v silách jedince, aby svůj nepříznivý stav vyřešil sám. Naštěstí, žijeme v zemi, kde už poměrně dobře funguje systém pomoci. Ano, občas je to náročné, ale jde to.

Základ veškeré pomoci spočívá v zabezpečení fundamentálních životní potřeb, mezi něž patří i bydlení. Vlastní prostor, střecha nad hlavou, soukromí. Bohužel, v důsledku nejrůznějších životních komplikací nezřídka kdy dojde k jeho ztrátě. Je velmi důležité začít problém řešit hned. Klíčem k rébusu, jak pomoci lidem bez domova, může být sociální bydlení. Avšak sociální byty nepadají z nebe.

Problematika sociálních bytů se řeší na úrovni územní samosprávných celků obcí, dobrovolných svazků obcí, městských částí hlavního města Prahy převážně formou dotace.

Dotační výzva zaměřená na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace podporuje pořízení nájemních bytů výstavbou, modernizací či koupí nemovitosti.

Splnění podmínek vyhlášeného dotačního programu na pořízení sociálních bytů ale vyžaduje důkladnou přípravu. V tomto případě je vhodné obrátit se odborníky.

Specializované firmy se zkušenostmi v daném oboru na sebe převezmou kompletní administrativní zátěž spojenou s vyřizováním dotací, veřejných zakázek či samotnou přípravou a řízení projektů. Znalost zákonů a podmínek zaručuje, že profesionální tým provede žadatele celým procesem financování, ochrání jej od zbytečných problémů a zbaví možných rizik. Například společnost Artendr je jednou z těch, jež zajistí dotace, projekty a veřejné zakázky na klíč, takže žadatel o dotaci nemusí běhat po úřadech a jiných institucích.

Firma posoudí reálnost a ověří proveditelnost projektového záměru, přichystá projekt, vyhodnotí rizika, případně eliminuje, nebo zmírní jejich dopad, konzultuje projekt s poskytovatelem dotace i v průběhu projektování a postará se o dodržování legislativních podmínek.

Stejně jako v každém odvětví zvyšují záruku dobře odvedené práce osobní zkušenosti. Ty rovněž dávají množnost vcítit se do „kůže“ člověka problematiky neznalého. Vlastní zážitek vždy dodá autentičnost a pravost celému jednání.

Své by o tom mohl vyprávět PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel spolčenosti  Artendr s.r.o. Jako starosta obce Cerhenice zažil vyřizování  žádostí o dotace z pozice žadatele, jenž si veškeré informace a podklady musí zajistit sám. Tím, že celým procesem prošel, dokáže nyní pomoci ostatním, aby nemuseli absolvovat zdlouhavý proces vyřizování a měli jistotu, že dotační peníze získají.

A jak vlastně dotační řízení probíhá?

Základním předpokladem schválení žádosti o dotaci je kvalitní a bezchybný projekt včetně projektové dokumentace. A to kvalitní po formální stránce a především svým pozitivním dopadem. Artendr dohlédne na to, aby projekt obsahoval všechny náležitosti do detailu a splňoval pravidla jednotlivých dotačních výzev. Tímto šetří čas žadateli, jeho peníze a zejména spoustu starostí.

Je-li projekt hotový, přichází na řadu samotné dotační řízení. Cíle projektu vymezují program, v němž by měl žadatel (obec, kraj, škola, instituce) o dotaci žádat. Bez znalosti problematiky může být složité vybrat správný program a podání žádosti ve špatném programu znamená jistý neúspěch.  Proto se doporučuje využít služeb dotačního poradce. Ten  provede takzvaný dotační audit a vybere správný program.

Podání žádosti o dotaci sestává z několika části – zpracování žádosti o dotaci, studie vytvořená dle vybraného dotačního programu a doložení povinných příloh.  

Po schválení dotace začíná realizační fáze projektu. Její schválení rovněž automaticky neznamená, že žadatel dostane peníze hned na účet.  Opak je pravdou. Většina dotací je vyplácena až po dokončení realizační (výkonná) fáze projektu anebo minimálně její dílčí části. Do té doby musí žadatel hradit vše z vlastních zdrojů či využít bankovní úvěr.

Další důležitá část procesu spočívá ve výběru vhodného dodavatele/realizátora projektu pomocí veřejné zakázky. Postup výběru je dán zákonem. Znovu s sebou nese mnoho administrativy, legislativních i jiných pravidel, podmínek, časovou náročnost i možná rizika. V rámci spolupráce žadatele se společností Artendr na sebe Marek Semerád se svým profesionálním týmem převezmou veškerou odpovědnost. Tím se žadatel vyhne nástrahám výběrového řízení.

Během realizace je kladen důraz na  správně vedené účetnictví, na dodržování veškerých ukazatelů, cílů a termínů, ke kterým se příjemce dotace zavázal v dotační žádosti. Průběh se potom hlásí prostřednictvím průběžných monitorovacích zpráv. Samozřejmostí jsou kontroly ze strany poskytovatele podpory, respektive dotace.

Dlouhodobou práci uzavírá závěrečná zpráva shrnující kompletní průběh včetně hodnocení  kontrol. Poté nastává čas požádat o peníze formou dokumentu, na jehož základě kontrolní orgány vyplatí dotaci na účet.

Ani v tento okamžik není projekt v cíli. Žadatel – osoba či instituce musí dostát udržitelnosti projektu. Tím se myslí období, kdy budou prakticky využívány výstupy (výrobky, služby) projektu. Zpravidla to bývá 5 let.  Po tuto dobu musí příjemce dotace pokračovat v podpořené činnosti. Dále musí zpracovávat monitorovací zprávy, jež obsahují informace o činnosti organizace. Uvádí se účetní přehledy, aktivity, spolupracující organizace i plán na příští rok. S podporou společnosti Artendr, zvládne příjemce podpory i tento krok.

Rovněž velmi záleží na tom, zda je dotační výzva vyhlášená na „národní úrovni“ – tedy ji vyhlásí město, kraj, ministerstvo či jiná organizace v Čechách; nebo je-li vyhlášená dotace „nadnárodní“, to znamená v rámci evropských fondů či institucí. Požadované náležitosti jsou rozdílné.

Rozhodnutí oslovit odborníky a využít (v dobrém slova smyslu) jejich znalostí, dovedností a zkušeností je jistě krok správným směrem.  Žadatel o dotace nemusí studovat obsáhlou legislativu, vyhne se rizikům s výběrem dodavatele i s průběhem veřejné zakázky.  Získá též kompletní archivní dokumentaci včetně povinných i doporučených dokumentů podléhajících kontrole státních orgánů při dohledu nad čerpáním veřejných prostředků.

Díky spolupráci se společností Artendr zaručující bezmála stoprocentní úspěšnost v dotačním řízení mohou vznikat bytové domy nebo byty, tedy dostupné bydlení poskytující důstojné bydlení a pomáhající v tíživé situaci jednotlivcům nebo rodinám (domácnostem) s nízkým příjmem a nevyhovujícími podmínkami.

Fungující systém sociálního bydlení představuje důležitý nástroj řešení sociální a bytové problematiky. Zájem obcí a jejich zapojení má svůj velký význam. S každým novým bytem tohoto typu přichází nové zkušenosti a směr pro další zájemce z řad poskytovatelů i potencionálních klientů. Při nastavování systému sociálního bydlení je vždy nutné zohlednit specifika obcí, případně měst či organizací.

Proces vzniku sociálního bydlení je velmi náročný a musí se plánovat dlouho dopředu. Vzhledem k omezenému počtu se tyto byty poskytují na základě individuálního posouzení aktuální situace žadatele o sociální bydlení. Každý poskytovatel má stanoveny podmínky poskytování sociálního bydlení; některé vychází ze zákona, jiné jsou vázané na statut poskytovatele (obec, nestátní organizace a podobně).

Nejčastější formou je získání nájemní smlouvy na dobu určitou (většinou na období 1 roku) s možností prodloužení. Byty jsou určeny osobám bez domova či bydlícím na ubytovnách a v institucích; osobám ohroženým vystěhováním, žijícím v nevyhovujícím či v neobyvatelném bydlení.

Navzdory všem vymoženostem, jež moderní doba nabízí, není současná situace pro mnohé z nás jednoduchá. Neustále zdražování zboží a služeb, zbankrotované podniky, epidemiologická nejistota a ozbrojené konflikty nedaleko hranic naší země. Je toho až příliš. Není se tedy co divit nárustu množství lidí řešících svoji bytovou situaci.

Povinností společnosti je využít všechny zákonné možnosti a poskytnout pomoc tam, kde je to potřeba. Sociální bydlení je jednou z forem takové pomoci. Nabízí lidem v tíživé životní situaci příležitost začít znovu. Nový začátek ve svém bezpečném prostoru.  

Každý krok, každá situace i čin souvisí s dalším. Vzájemně na sebe navazuji a doplňují se. Důležitá je spolupráce. A platí to i v tomto případě.

Zvyšující se počty osob s problémy v oblasti bydlení vyžadují výstavbu nových sociálních bytů. Ty opravdu samy nevyrostou a něco stojí. Není-li k dispozici nějaký multimilionář, přichází v úvahu dotace. S podáním žádosti pomůže profesionální tým. Ten kromě žádosti samotné, zpracuje projektovou dokumentaci, kooperuje při výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky a ohlídá dodržování podmínek schválené dotace.  

O tom, že jsou na starosty obcí a měst kladeny vysoké nároky ve smyslu zajištění většího počtu bytů není pochyb. Možná právě teď některý z nich uvažuje o dotaci, ale neví, jak na to. Také se obává, aby svým jednáním nepoškodil obec či neuváženým jednáním nezapříčinil její bankrot. Není nic jednoduššího než mu doporučit, aby se obrátil na odborníky v oblasti dotačního poradenství. Jeho oslovením získá zkušeného odborníka a parťáka v jednom.

V případě přetrvávajících pochybností Marek Semerád ujišťuje: “10 let praxe našeho týmu nám dává cenné zkušenosti a jistotu v tom, co děláme. Vám to dává 80% úspěšnost na získání vytoužené dotace a financí pro Váš jedinečný projekt.”

Se podporou toho správného sparring partnera má bytová nouze řešení. 

Nenechte si ujít
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hlasů
Inline Feedbacks
View all comments